HOFER FOTO
HOFER FOTO
Registriraj se kot nova stranka.
* Prosimo izpolnite ta polja!
Najprej vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.
Geslo mora biti dolgo najmanj 10 znakov in ne sme vsebovati šumnikov. Sestavljeno mora biti iz števk ter velikih in malih črk. Dovoljeni so le naslednji posebni znaki: ;/)(*?-.!$
Nato vnesite svoje osebne podatke.
Za ta e-poštni naslov že obstaja uporabniški račun. Prosimo, uporabite funkcijo »pozabljeno geslo«.
E-pošta:*
Prosimo vnesite vaše geslo.
Izbrano geslo ne ustreza zahtevam za varno geslo.
Geslo vsebuje neveljavne znake.
Prosimo izberite daljše geslo.
Izbrano geslo ne ustreza zahtevam za varno geslo.
Prosimo ponovno vnesite geslo, ker se gesli ne ujemata.
Geslo:*
Prosimo vnesite vaše geslo.
Ponovite geslo:*
Prosimo izberite vaš nagovor.
Naziv:*
Prosimo vnesite vaše ime.
Ime:*
Prosimo vnesite vaš priimek.
Priimek:*
Prosimo preverite datum rojstva.
Datum rojstva:
Telefon:
Podjetje:
Davčna številka:
Prosimo vnesite ulico.
Vaš prispevek je predolg.
Street name and house number can not be more than 99 characters together.
Ulica/hišna številka:*
Prosimo vnesite poštno številko.
Prosimo vnesite kraj.
Poštna številka/Kraj:*
Mobilni telefon:
SPP

Splošni pogoji za spletno naročanje HOFER FOTO


Družba HOFER, trgovina na drobno d.o.o. (v nadaljevanju: »HOFER«) svojim strankam (naročnikom) ponuja možnost, da naročijo izdelavo fotografij oz. tiskanih izdelkov (koledarji, fotoknjige...), tako da jih pošljejo preko spleta ali nosilca podatkov. Za izvedbo naročil skrbi družba Medion, elektronika in storitve d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, pod vložno številko 1/09171/00 in matično številko 2260077 (v nadaljevanju »družba MEDION«) , tako da se sklene pogodba med naročnikom in družbo MEDION. Družba MEDION pri tem upošteva v nadaljevanju navedene splošne pogoji poslovanja, ki so tudi sestavni del pogodbe med družbo Medion in naročnikom.


1. Področje veljave
Za poslovni odnos med družbo MEDION in naročnikom veljajo izključno splošni pogoji poslovanja, ki so v trenutku naročila objavljena na spletu.


2. Pogodbeni partner
Pogodbeni partner naročnika je družba Medion, elektronika in storitve d.o.o., Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, pod vložno številko 1/09171/00 in matično številko 2260077.


3. Sklenitev pogodbe
Naročnik odda naročilo za izdelavo fotografskih izdelkov (fotografij) oz. tiskanih izdelkov (koledar, fotoknjige) družbi MEDION, tako da pošlje digitalne fotografije v obliki elektronske datoteke (v nadaljevanju: blago) preko spleta ali nosilca podatkov. Družba MEDION naročilo nemudoma po prejemu potrdi preko elektronske pošte. Potrditev prejema še ne pomeni, da je naročilo stranke zavezujoče sprejeto. Pogodba nastane na podlagi izrecnega sprejetja s pomočjo posebnega e-maila ali z izdelavo naročila s strani družbe MEDION ali njenih izvajalcev.


4. Cene
Blago se dostavi po cenah, ki so na dan sklenitve pogodbe veljavne in navedene na spletni strani družbe MEDION (www.hoferfoto.si). Cene vsebujejo vse davke, vključno z vsakokrat veljavnim zakonsko določenim davkom na dodano vrednost. Stroški pošiljanja so prikazani posebej (prav tako vključen davek na dodano vrednost). Vse cene so v evrih in vključujejo vsakokrat veljavni zakonsko določen davek na dodano vrednost.


5. Pravica do preklica, pravica do vrnitve
Ker so bili fotografski izdelki (fotografije) oz. tiskani izdelki (koledar, fotoknjige) izdelani na zahtevo naročnika in prilagojeni njegovim osebnim potrebam, je pravica do odstopa od pogodbe, glede na določila o pogodbah, sklenjenih na daljavo v skladu z 2. točko, 5. odstavka, 43. člena Zakona o varstvu potrošnikov, izključena (ZVPot).


6. Dostava, pošiljanje
Dostava ali osebni prevzem naročenega blaga potekata po določilih, določenih v programu za naročanje na spletni strani, razen če se naročnik in družba MEDION ne dogovorita drugače. Družba MEDION ima pravico do delne dostave. Dokler naročnik zamuja z izpolnitvijo kake obveznosti, družba MEDION ni dolžna dostaviti blaga. Čas izdelave praviloma znaša 2-5 delovnih dni za fotografske izdelke (fotografije, posterji) in 5-10 delovnih dni za tiskane izdelke (koledar, fotoknjige...). Naročila, ki vsebujejo samo en format, so izdelana v krajšem času kot mešana naročila z več formati. Naročilo, ki vsebuje različne skupine izdelkov, se lahko pošlje v večih ločenih paketih. Pošiljanje iz naše tiskarne traja 3 do 4 delovne dni. V navedeni dni ne štejejo sobote, nedelje in prazniki. Fotografski izdelki (fotografije) oz. tiskani izdelki (koledar, fotoalbum) se pošljejo na navedeni naslov za dostavo v Sloveniji.


7. Plačilo
Plačilo se izvede po prejemu računa. Plačila veljajo za izvedena na dan, na katerega družba MEDION lahko razpolaga z zneskom. Če naročnik zamuja s plačilom, mu lahko družba MEDION zaračuna obresti v višini zakonite obrestne mere. Če ima zamuda za posledico dokazljivo škodo, se le-ta pri morebitni krivdi naročnika lahko upošteva. Družba MEDION si pridržuje pravico, da naročniku onemogoči uporabo storitve do plačila ali trajno onemogoči uporabo storitve. Če se odločite za plačilo s kreditno kartico, bo vaše plačilo posredovano naprej in ga bo obdelalo podjetje MEDION B.V., John F. Kennedylaan 16a, 5981 Panningen, Nizozemska (»MEDION BV«). Zato se lahko omenjeno ime pojavi tudi na izpisku vaše kreditne kartice. V okviru obdelave plačil in s tem povezanimi storitvami obdeluje MEDION BV podatke potrebne za plačilo v imenu MEDION-a/HOFER foto. Kot obdelovalec podatkov se MEDION BV še posebej drži predpisov o varčnem ravnanju s podatki. Ker postopek plačevanja v celoti poteka prek MEDION BV, MEDION/HOFER foto tako nima dostopa do nobenih specifilnih plačilnih podatkov strank.


8. Poračun
Poračun s strani naročnika je možen le v primerih, če je družba MEDION plačilno nesposobna, če je protiterjatev v pravni zvezi z obveznostjo, če je določena s strani sodišča ali če jo je družba MEDION priznala.


9. Lastninski pridržek
Do celotnega plačila naročenega blaga je blago last družbe MEDION.


10. Odgovornost
Družba MEDION in njeni izvajalci ne odgovarjajo za poškodbe ali izgubo podatkov na nosilcih podatkov ali pri elektronskem prenosu podatkov preko omrežja, razen v primeru, da je krivda (huda malomarnost) na strani družbe MEDION ali njenih izvajalcev. Odgovornost za posebne (ki presegajo predpostavljene) zagotovljene lastnosti se prevzame le v primeru, če je bilo to zagotovilo izrecno in pisno podano s strani družbe MEDION. V kolikor je odgovornost s strani družbe MEDION izključena ali omejena, to velja tudi za osebno odgovornost delojemalcev, zastopnikov in izvajalcev. Prej omenjena omejena odgovornost ne velja v primeru poškodb osebe. Prav tako ne velja v primeru, če naročnik uveljavi pravice iz 4. in 5. člena ZVPot.


11. Varstvo podatkov, zagotavljanje podatkov
Naročnik je seznanjen in soglaša s tem, da se za obdelavo in arhiviranje naročila potrebni osebni podatki (ime, naslov, e-poštni naslov, telefonska številka) shranijo na nosilcih podatkov. Naročnik izrecno soglaša s poizvedovanjem, z obdelavo in uporabo teh osebnih podatkov za namen izvedbe naročila in arhiviranja. Obdelava poteka v skladu z Zakonom o varstvu podatkov in Zakonom o telekomunikacijah. Družba MEDION ravna z vsemi datotekami zaupno. Naročnik ima pravico, da svojo privolitev kadarkoli prekliče. Preklic privolitve bo imel učinek od dneva preklica naprej. Družba MEDION se zaveže, da bo v primeru preklica takoj izbrisala osebne podatke, razen če postopek naročila še ni popolnoma zaključen. Družba MEDION pri oddaji naročila predpostavlja, da naročnik svoje podatke varuje tudi po času dostave blaga. Podatke, ki jih je posredoval naročnik, družba MEDION ali njeni izvajalci ne shranjujejo. Slikovni podatki, ki jih pošlje stranka, se po izteku roka 8 dni po izpolnitvi naročila izbrišejo.Družba MEDION za delovanje spletne storitve uporablja infrastrukturo in programsko opremo tretjega ponudnika. Za obdelavo naročil se tretjim osebam posredujejo le tisti osebni in slikovni podatki, ki so nujni za popolno obdelavo slik. Gre za naslednje podatke: podatki o računu in dostavi ter podatki o naročilu in slikovne datoteke. Stranka izrecno soglaša s posredovanjem teh podatkov tretji osebi in obdelavo podatkov s strani tretje osebe. Stranka lahko to soglasje kadarkoli prekliče. Stranka lahko prav tako kadarkoli brezplačno na zahtevo dobi informacije o tem, kateri drugi ponudniki storitve in tretje oseb so podatke dobili in za kateri namen.
Stranka lahko kadarkoli zaprosi za popravek, izbris ali blokado osebnih podatkov, ki jih hrani družba MEDION.


12. Avtorsko pravo, kazensko pravo
Za vsebino posredovanih datotek za tisk odgovarja naročnik sam. Šteje se, da je naročnik pri vseh posredovanih delih in arhiviranju slikovnih datotek imetnik pravice iz avtorskega prava in prava blagovnih znamk ter drugih ustreznih zakonov. Vse posledice, ki bi utegnile nastati zaradi kršitve te zakonov, nosi izključno naročnik. V kolikor bi prišlo do kršitve pravic na fotografijah zaradi razmnoževanja s strani tretjih oseb zoper družbo MEDION, se naročnik zaveže, da v zvezi s tem ne bo vlagal nobenih zahtevkov. Naročnik z oddajo naročila zagotavlja, da vsebina posredovanih slikovnih datotek ne krši kazenskih zakonov, predvsem predpisov o otroški pornografiji (187. člen Slovenskega kazenskega zakonika). V kolikor bi družba MEDION ugotovila, da gre za kršitev teh določil, bo nemudoma o tem obvestila organe za kazenski pregon.


13. Kraj izpolnitve, sodna pristojnost in veljavno pravo
Kraj izpolnitve je za vse obveznosti iz pogodbenega razmerja sedež družbe MEDION. Za pravne spore v zvezi s tem poslovnim razmerjem velja izključno slovensko pravo, pri čemer je izključena Dunajska konvencija o mednarodni prodaji blaga.


14. Salvatorna klavzula
V primeru, da so ali da bodo posamezne določbe teh splošnih pogojev poslovanja in/ali s pomočjo le-teh dopolnjene pogodbe neveljavne, ostanejo ostale določbe nespremenjeno v veljavi za obe pogodbeni stranki. V primeru neveljavnosti posameznih določb pogodbeni stranki v skladu z obojestranskimi interesi skleneta nov dogovor, ki je glede na gospodarski pomen neveljavni določbi najbolj podoben.


08.2012

Naprej
Prekliči